Εισόδημα

Το εισόδημα των συνεργατών μας είναι ανάλογο των προσόντων και της προόδου τους.

Για το διάστημα του ως Ασκούμενου και μέχρι τη Πιστοποίηση του από την ΤΤΕ  λαμβάνει μισθό και Bonus.
Τα επόμενα 3  χρόνια συνεργασίας λαμβάνει μηνιαία έξοδα ανάπτυξης και επιπλέον  παρέχεται η δυνατότητα στον Ασφαλιστικό Σύμβουλο να επιλέγει είτε να έχει ένα σταθερό εισόδημα βάσει συγκεκριμένης δραστηριότητας και αποτελεσμάτων, είτε να λαμβάνει τις προμήθειες που αντιστοιχούν στις πωλήσεις των ασφαλιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί. Μετά την πάροδο αυτή, το εισόδημα των Ασφαλιστικών μας Συμβούλων οικοδομείται μέσα από ένα συνδυασμό προμηθειών και πρόσθετων παροχών που αναλύονται σε

• Προμήθειες που αφορούν το 1ο έτος Ασφάλισης.

• Προμήθειες που αφορούν στα υπόλοιπα έτη Ασφάλισης, οι οποίες και τελικώς διαμορφώνουν μία διαρκώς αυξανόμενη βάση εισοδήματος.

• Παροχές βάσει επίτευξης παραγωγικών στόχων.

• Παροχές βάση επίτευξης ποιοτικών στόχων.