Ισχυρό Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαρκής ενίσχυση του ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελληνική Κοινωνία οδηγεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού/νομικού πλαισίου που κατοχυρώνει τον καταναλωτή, τον επαγγελματία και τις ασφαλιστικές εταιρίες και το οποίο εκφράζεται μέσα από την

Ενισχυμένη εποπτεία της Ασφαλιστικής Αγοράς, την ευθύνη της οποίας σήμερα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Θέσπιση Εγγυητικού Κεφαλαίου για τους κλάδους Ζωής και Σύνταξης, ως δικλείδα διασφάλισης των Ασφαλισμένων.
  • Εφαρμογή διαρκώς αυστηρότερων κανόνων που αφορούν στη φερεγγυότητα/οικονομική ευρωστία των Ασφαλιστικών Εταιριών.
  • Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  • Πιστοποίηση άσκησης επαγγέλματος από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
  • Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης της επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν ένα μόνο από μια σειρά αποφάσεων που έχουν ληφθεί για την προσαρμογή της Αγοράς μας στις σημερινές συνθήκες.