Πρόσθετες Παροχές

Πρόσθετες Παροχές
Επιπλέον το πακέτο παροχών που απολαμβάνουν οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  μας περιλαμβάνει
  • Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
  • Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επαγγελματικά συνέδρια που οργανώνει η Εταιρία για τους συνεργάτες της, οι οποίοι επιτυγχάνουν τους στόχους τους και διακρίνονται με τις επιδόσεις τους.
  • Δυνατότητα ενασχόλησης με όλο το φάσμα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.